Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości - Poznań, ul. Wituchowska 31
W dniu 24-05-2012r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce mającego siedzibę przy Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków na nieruchomości


położonej: Poznań, ul. Wituchowska 31,


stanowiącej:

- działkę nr 1/57 o powierzchni 679 m kw. zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 155,41 m kw. (budynek parterowy z garażem jednostanowiskowym) oraz dwoma budynkami gospodarczymi (o pow. użytkowych 52 m kw. i 15 m kw.);
- niezabudowana część działki zagospodarowana zielenią ogrodową, drzewami i krzewami ozdobnymi, roślinnością ruderalną oraz trawiastą, częściowo utwardzona kostką brukową; działka ogrodzona;
- uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodna, telefoniczna, gazowa (w ulicy), kanalizacja (zbiornik bezodpływowy oraz sieć w ulicy);
- dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną;
- sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56974 [NKW: PO1P/00056974/9].

   Właścicielem gruntu jest Miasto Poznań, a dłużnicy Marta Urbaniak i Paweł Urbaniak są na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej użytkownikami wieczystymi gruntu do dnia 09-12-2073 r. i właścicielami budynków.

   Suma oszacowania wynosi 626.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 417.400,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62.610,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

   Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 24.05.2012 r. do godz. 11.45 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu lub w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w sali nr 210 od godz. 12.45, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.

   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 5013/08/1 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej www.redelbach.com.pl

Data: 23.04.2012, godzina: 15:12:26.


reklama